Click here if you are having trouble viewing this message.

Testing times for us all 

By our Chief Executive Philip Blaker 

For anyone working in education in Wales, the past week has forced unprecedented decisions that would normally be unimaginable. 

Closing schools and cancelling exams is a drastic measure to protect public health. Although it’s undoubtedly the right decision, we know how hard it is for learners and professionals who have worked for those exams - and for the loved ones who are supporting them.  

Now our job as the regulator is to find the fairest way forward, focusing on doing the right thing. At an already anxious time, people want answers and understandably so. Some we already have, and some we don’t have yet - but we will. 

With centre closures, the initial focus has been on GCSEs and A levels taken in Year 11 and Year 13. This was because of the high number of learners taking these gateway qualifications across the country. For those studying for qualifications not featured in recent headlines - for example BTECs, other vocational qualifications and AS levels - the wait for clarity is bound to feel frustrating.  

We don’t have all the answers yet, but we are working hard to find them, and we will communicate more as soon as we possibly can.  

The priority is to get grades for everyone who needs them in 2020, both in general and vocational qualifications, to help people’s onwards progress in life. 

Getting it right matters. Most vocational qualifications are offered across the UK, so we are working with fellow regulators, exam boards and governments across the UK to align consistently.  

AS levels also need careful consideration, as do GCSE unit entries in Year 10. We recognise that there is a need for clarity on what’s going to happen for learners entered for these assessments. 

Unlike vocational qualifications, which are mostly UK-wide, GCSEs, AS and A levels are designed for Wales, which means our solutions may differ from England.  

So the way forward is not a ‘one size fits all’ approach, because it can’t be. The common denominator across all qualifications is the principle of fairness across the 2020 cohort of learners.  

We will continue to work closely with all the right people, to get the answers as quickly as we can. As we work through every aspect of those answers, we are aiming to offer a daily update on our website coronavirus hub. There will be some days when we don’t have an update, and we will say so.  

We’re also setting up an area for people to ask us questions and are putting together a Frequently Asked Questions (FAQs) page one our website, which we will update whenever we have more clarity. 

In the meantime, thank you to every education professional helping us to make progress at this most testing of times. Thank you to learners who are waiting for answers. We appreciate your support and your patience. 

Amseroedd anodd i bob un ohonom 

Gan ein Prif Weithredwr, Philip Blaker 

I unrhyw un sy'n gweithio ym myd addysg yng Nghymru, mae'r wythnos diwethaf wedi gorfodi penderfyniadau digynsail na fyddai unrhyw un wedi gallu eu dychmygu. 

Mae cau ysgolion a chanslo arholiadau yn fesur eithafol i ddiogelu iechyd y cyhoedd. Er mai dyna'r penderfyniad cywir yn ddi-os, rydym yn gwybod pa mor anodd yw hi i ddysgwyr a gweithwyr proffesiynol sydd wedi gweithio tuag at yr arholiadau hynny - a hefyd i'r anwyliaid sy'n eu cefnogi.  

Fel rheoleiddiwr, ein gwaith ni yn awr yw dod o hyd i'r ffordd decaf ymlaen, gan ganolbwyntio ar wneud y peth iawn i Gymru. Ar adeg sydd eisoes yn bryderus, mae pobl am gael atebion ac mae hynny'n ddealladwy. Mae gennym rai atebion yn barod, a rhai nad oes gennym eto - ond fe fydd. 

Gyda chau ysgolion, canolbwyntiwyd yn gyntaf ar gymwysterau TGAU a Safon Uwch a gymerir ym Mlwyddyn 11 a Blwyddyn 13. Roedd hyn oherwydd y nifer fawr o ddysgwyr a oedd yn dilyn y cymwysterau mynediad hyn ledled y wlad. I'r rhai sy'n astudio ar gyfer cymwysterau nad ydynt wedi'u cynnwys yn y penawdau diweddar - er enghraifft, BTEC, cymwysterau cyffredinol cymhwysol ac UG - mae'r aros am eglurder yn siŵr o deimlo'n rhwystredig.  

Nid oes gennym yr holl atebion eto, ond yr ydym yn gweithio’n ddi-baid i ddod o hyd iddynt, a byddwn yn dod o hyd iddynt cyn gynted ag y gallwn.  

Rydym hefyd mewn deialog barhaus â sefydliadau allweddol, sy'n dibynnu ar gymwysterau i wneud penderfyniadau. Er enghraifft, rydym yn siarad ag UCAS, i wneud yn siŵr y bydd ein dulliau yn gwneud synnwyr i broses ddethol prifysgolion. Y flaenoriaeth yw cael graddau i bawb sydd eu hangen yn 2020, o ran cymwysterau cyffredinol a galwedigaethol, er mwyn helpu pobl i gamu ymlaen mewn bywyd. 

Mae gwneud pethau'n iawn yn bwysig. Mae’r rhan fwyaf o gymwysterau galwedigaethol yn cael eu cynnig ledled y DU, felly rydym yn gweithio gyda chyd-reoleiddwyr, byrddau arholi a llywodraethau ledled y DU i sicrhau cysondeb.  

Mae angen ystyried safon UG yn ofalus hefyd, yn ogystal â chofrestriadau cynnar Blwyddyn 10. Rydym yn cydnabod bod angen eglurder ynghylch yr hyn sy'n mynd i ddigwydd i ddysgwyr a gofrestrwyd ar gyfer yr asesiadau hyn. 

Yn wahanol i gymwysterau galwedigaethol, sy'n rhai ar gyfer y DU gyfan yn bennaf, mae cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch wedi'u cynllunio ar gyfer Cymru, sydd hefyd yn golygu y gall ein hatebion gorau fod yn wahanol i Loegr.

Felly, nid yw'r ffordd ymlaen ar draws amrywiaeth Cymru o gymwysterau yn golygu 'un ateb i bawb', oherwydd ni all hynny fod.  

Yr enwadur cyffredin ar draws yr holl gymwysterau yw'r egwyddor o degwch ar draws carfan 2020 o ddysgwyr.  

Byddwn yn parhau i weithio'n agos gyda'r holl bobl gywir, er mwyn cael yr atebion mor gyflym ag y gallwn. Wrth i ni weithio drwy bob agwedd ar yr atebion hynny, rydym yn anelu at gynnig diweddariad dyddiol ar ein hyb coronafeirws ar ein gwefan. Bydd rhai dyddiau pan nad oes gennym ddiweddariad, a byddwn yn dweud hynny.  

Rydym hefyd yn sefydlu ardal i bobl ofyn cwestiynau i ni ac rydym yn paratoi tudalan Cwestiynau Cyffredin ar ein gwefan, a byddwn yn eu diweddaru pan fydd gennym fwy o eglurder. 

Diolch i bob gweithiwr proffesiynol ym maes addysg am ein helpu ni i wneud cynnydd ar yr adegau mwyaf anodd yma. Diolch i ddysgwyr sy'n aros am atebion. Rydym yn gwerthfawrogi eich cefnogaeth a'ch amynedd.